Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

De ouderbetrokkenheid op de Rudolf Steinerschool in Krimpen aan den IJssel is groot. We vinden het van wezenlijk belang om ouders bij de school als sociale gemeenschap te betrekken omdat mede hierdoor de mogelijkheid ontstaat school en gezin op elkaar af te stemmen.

Contact

Het contact en overleg tussen leraren en ouders is veelal in onderstaande overlegvormen georganiseerd:
• 10 minuten gesprekken
• Ouderavonden
• Gesprek op aanvraag van ouders of verzorgers of van de leerkracht

Ouderbetrokkenheid kan op vele manieren en in vele verschillende vormen. We sommen er hier een aantal op:

Medezeggenschapsraad

MR

De medezeggenschapsraad (MR) is er om ouders en medewerkers via dit orgaan actief en formeel te betrekken bij de totstandkoming van het beleid van de school. In de agenda van de school is terug te vinden wanneer de MR vergadert. Deze vergaderingen zijn openbaar voor ouders en medewerkers van de school. Tussen die overleggen in heeft de MR over de beleidsmatige aangelegenheden direct contact met de schoolleider of de schoolleider neemt (gedeeltelijk) deel aan de MR vergadering. Alle MR vergaderingen zijn openbaar en kunt u bijwonen als toehoorder, tenzij anders vermeld.

GMR

Met de vorming van de Samenwerking van Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH) is naast de lokale MR een gemeenschappelijke (G)MR gevormd. Hierin wordt het gemeenschappelijke beleid vorm gegeven.

Klassenouders

Ouderbetrokkenheid is belangrijk

Betrokkenheid van de ouders vinden wij een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. De ouders nemen daarom binnen de Rudolf Steinerschool een belangrijke plek in. Uit de oudergroep van iedere klas worden, door of namens de leerkracht, ouders gevraagd om klassenouder te worden. Deze klassenouders staan de leerkracht ter zijde met praktische ondersteuning. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het mee helpen organiseren van jaarfeesten en uitstapjes. Ook kunnen klassenouders nieuwe ouders wegwijs maken in de school. Op deze manier zijn de klassenouders intensief betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in de klas van hun kind.

Schoolkring

De Schoolkring

De Schoolkring in Krimpen bestaan uit klassenouders en betrokken ouders, die met hun inzet de school willen ondersteunen. Anders dan de MR richten zij hun aandacht juist op de praktische en dagelijkse gang van zaken in de school. Bij de vergaderingen is altijd een leerkracht aanwezig om de communicatie tussen team, schoolleiding en de ouders te stroomlijnen.

De doelstelling is om de betrokkenheid van ouders bij de school te stimuleren. Door het uitwisselen van ideeën en informatie tussen de ouders en het team wordt een open communicatie nagestreefd. De vergaderingen van de Schoolkring zijn altijd openbaar en worden aangekondigd in de digitale Weekberichten.

Herfstmarkt commissie

Herfstmarkt commissie

Ieder jaar organiseert deze commissie een feestelijke herfstmarkt. In de voorbereidingstijd worden er, door ouders in werkgroepen, producten van natuurlijke materialen gemaakt, zoals bijv. houten speelgoed, jams, chutneys, poppen, kabouters en zijdeschilderproducten. Niet alleen het “maken” speelt een belangrijke rol, maar ook de samenwerking van ouders in de diverse werkgroepen wordt als positief ervaren. Sommige groepen, zoals de houtbewerkinggroep, gaan het hele jaar door. Andere starten na de zomervakantie. 

Ouderkoor

Ouderkoor

Onze school heeft een ouderkoor, wat één keer per week oefent. Nieuwe leden en belangstellenden zijn altijd van harte welkom tijdens repetities, die onder leiding staan van een bevoegde koordirigente.

Tuingroep

De tuingroep

De tuingroep bestaat uit betrokken ouders die hart dragen voor ons groene schoolplein. Ongeveer een keer per maand spreekt de tuingroep op zaterdag af om zorg te dragen voor het groen op onze school. In de jaarplanning staan de datums wanneer het tuindag is.

Merlijn winkel

Merlijn winkel

Het winkeltje Merlijn is gevestigd in het bijgebouw op het schoolplein, naast de ouderruimte. U vindt hier een ruim assortiment, zoals boeken, verantwoord speelgoed, posters, kaarten, pakketjes, euritmieschoenen, krijtjes, kaarten, e.d. In de ouderruimte is een hoek voor tweedehands kleding verkoop. Alle verdiensten komen ten goede aan de school! 

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Rudolf Steinerschool Krimpen a/d IJssel