Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

MR
De medezeggenschapsraad (MR) is er om ouders en medewerkers via dit orgaan actief en formeel te betrekken bij de totstandkoming van het beleid van de school. In de agenda van de school is terug te vinden wanneer de MR vergadert. Deze vergaderingen zijn openbaar voor ouders en medewerkers van de school.

Tussen die overleggen in heeft de MR over de beleidsmatige aangelegenheden direct contact met de schoolleider of de schoolleider neemt (gedeeltelijk) deel aan de MR vergadering. De MR vergaderingen zijn openbaar.

De Rudolf Steinerschool in Krimpen heeft een eigen Deelraad MR. De MR van Krimpen is te bereiken via het volgende emailadres.

GMR
Met de vorming van de Samenwerking van Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH) is naast de lokale MR een gemeenschappelijke (G)MR gevormd. Hier wordt het gemeenschappelijke beleid op vorm gegeven.

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Rudolf Steinerschool Krimpen a/d IJssel