Oriënterende vragen

Oriënterende vragen

Hoe vrij is de vrijeschool? Zijn er wel regels?

De naam vrije school kan inderdaad voor verwarring zorgen. De vrijeschool is gebaseerd op klassikaal onderwijs. We hechten juist veel waarde aan regels op de vrije school. Ritme en regelmaat zijn heel erg belangrijk op onze school. Kinderen ontlenen er (zelf) vertrouwen aan. Het ‘vrije’ zit hem vooral in de vrijheid die de leerkracht heeft de lessen zelf vorm te geven en het onderwijs zo in te richten dat elk kind, maar ook de gehele groep, zich op een goede manier kan ontwikkelen.

Heeft mijn kind op de vrijeschool wel genoeg lesuren?

Het is wettelijk vastgesteld vanuit het ministerie van onderwijs hoeveel uren een kind naar school moet gaan, daar voldoen wij gewoon aan net als elke andere school in Nederland. Dit wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie.

Wat is het verschil met regulier onderwijs?

De onderwijsinspectie stelt dat goed onderwijs betekent dat de domeinen kwalificatie, socialisatie en personificatie met elkaar in balans zijn. Op onze school is dit in balans doordat we een breed en geïntegreerd aanbod aanbieden op zowel cognitief, kunstzinnig, creatief, motorisch als sociaal-emotioneel vlak, aansluitend bij de verschillende leeftijdsfasen. Leren vanuit hoofd, hart en handen staat centraal. Het grootste verschil met regulier onderwijs is dat alle onderdelen van ons gevarieerd aanbod even belangrijk zijn. Taal is net zo belangrijk als gymnastiek. En rekenen net zo leerzaam als schilderen.

Welke vakken geven jullie?

Dagelijks worden de vakken taal, rekenen, lezen aangeboden. Daarnaast hebben we vakken als euritmie, schilderen, gymnastiek, techniek, heemkunde (wereldoriëntatie), Engels, handvaardigheid, handwerken, muziek, vormtekenen, filosofie, natuuronderwijs en bewegend onderwijs. Ook via deze vakken leren kinderen taal, rekenen en lezen. Tijdens de lessen en ook bij filosofie wordt veel aandacht besteed aan de persoonsvorming.

Heeft mijn kind straks een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs?

Zeker! Ook vrije scholen hebben zich te houden aan het basis curriculum dat wordt voorgeschreven. Alle taal en rekendoelen zijn hetzelfde als de doelen op een ‘gewone’ school. Aan het eind van de 6e klas (groep 8) maken alle kinderen een centrale eindtoets. Wij nemen de IEP toets af. Dit is een genormeerde toets waarbij we de vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en wereldoriëntatie afnemen. Deze toets sluit aan bij de nieuwe stof op het voorgezet onderwijs. Bovendien horen we vaak terug van middelbare scholen dat ze onze leerlingen graag hebben in de klas. Ze worden vaak gezien als sociaal ontwikkeld, nieuwsgierig, vol initiatief en vooral leergierig.

Wij zijn van huis uit helemaal niet zo bezig met antroposofie. Past mijn kind dan wel op school?

Absoluut! Als je het als ouder belangrijk vindt dat kinderen zich ontwikkelen op hoofd hart en handen, dan ben je bij ons aan het goede adres. De leerkrachten nemen jullie vanzelf mee in de pedagogische achtergronden van de antroposofie. Dit gebeurt op ouderavonden. Daarnaast is antroposofie vooral een inspiratiebron voor de leerkrachten; hoe naar de leerlingen kijken, welke ontwikkelingsfases moet het kind doormaken en hoe kunnen wij deze leerling optimaal laten ontwikkelen. het is fijn dat een heel team hierin een eenduidige pedagogische visie heeft. Als je als ouder daar ook interesse in hebt is dit mooi meegenomen, maar het is geen must.

Zijn de resultaten van het onderwijs minder dan bij regulier basisonderwijs?

De resultaten van de Rudolf Steinerschool zijn goed. Om dit te controleren hebben wij tussentoetsen en een eindtoets. We werken samen met het ministerie en voldoen aan alle wettelijke eisen. De resultaten van onze school verschillen niet van een reguliere basisschool.

Is de school niet ouderwets? En gebruiken jullie wel moderne middelen en technieken?

De school is zeker niet ouderwets. Vrijeschool onderwijs is wel 100 jaar oud, maar valt toch onder de vernieuwingsscholen zoals Dalton, Jenaplan en Montessori onderwijs. Steeds meer scholen en ook het ministerie nemen dingen over uit het Vrijeschoolonderwijs. Bijvoorbeeld is onlangs de kleutertoets afgeschaft omdat je kleuters hier nog niet mee moet belasten. Daarnaast is er een tendens om meer spelend leren in de kleuterklas toe te staan, beweging en rekenen te combineren, muziek in de klas, noem maar op.
Ook wetenschap komt er steeds meer achter dat vrijescholen juist erg vernieuwd zijn. Met grote regelmaat verschijnt er een artikel dat muziek en bewegen erg belangrijk is, juist ook voor het ontwikkelen van cognitie. Dit zijn vakken die bij ons dagelijks terug komen.

De school is niet in onze woonplaats. Ervaart mijn kind dat niet als een sociaal gemis?

Ik hoor dat ouders daar geen probleem mee hebben en vooral blij zijn dat hun kind met plezier naar school gaat. Wat wij daarnaast als school van ouders terug krijgen is dat er juist veel speelafspraken zijn. Er moet immers al op tijd afspraken gemaakt worden omdat kinderen uit verschillende dorpen komen. Zo voorkom je dat na schooltijd alle kinderen al weg zijn terwijl je erg graag als kind iets wil afspreken.

Leert mijn kind wel wat? Zijn jullie niet de hele dag aan het schilderen en dansen?

Wij behandelen wij alle doelen van rekenen, taal en wereldoriëntatie zoals wettelijk voorgeschreven door het ministerie van onderwijs. Daarnaast doen wij meer. Muziek, schilderen, toneel, euritmie, tekenen, periodes over een bepaald onderwerp etc. We zijn dus een basisschool plus. Daarnaast zit het in ons onderwijs vervlochten dat wij leren met hoofd, hart en handen en dat soms allemaal tegelijk…De tafels kun je ook zingen en een letter kan je schilderen

Hoe toetsen jullie de leerlingen?

Jazeker. Wij hebben de centrale eindtoets IEP. Deze toets wordt op veel scholen afgenomen en is wettelijk verplicht. daarnaast hebben wij ook tussentijdse toetsen om te peilen waar we staan met de vorderingen. De leerlingen merken hier zo min mogelijk van door daar geen nadruk op te leggen. De leerkracht heeft de resultaten nodig als spiegel voor zijn of haar eigen resultaten in de klas.

Heeft de school een spirituele grondslag?

De basis van ons onderwijs is de antroposofie. En die kan je zeker spiritueel vinden. Dat uit zich door de jaarfeesten te vieren.

Is de Rudolf Steinerschool duurder dan een reguliere basisschool?

Wij hebben meer ouderbijdrage nodig voor ons onderwijs dan reguliere basisscholen, maar is vrijwillig. Dit geld hebben we nodig voor alle materialen voor de kinderen en extra docenten voor bijvoorbeeld handvaardigheid. De hogere ouderbijdrage mag echter nooit een reden zijn om niet naar onze school te kunnen komen. Neem gerust contact op met de schoolleider als u hier vragen over heeft.

Krijgen leerkrachten van de Rudolf Steinerschool een speciale opleiding?

Ja! Naast de reguliere opleiding hebben alle leerkrachten hebben of de Vrijeschool PABO afgerond of een Applicatiecursus gedaan.

Hoe gaat de school om met ongewenst gedrag?

Waar er kinderen zijn, zijn er ook kinderen die moeite hebben met regels. Wij hebben met elkaar duidelijk afspraken over de manier dat kinderen (en ouders en leerkrachten) zich moeten gedragen op school. Daar zijn duidelijk consequenties aan verbonden, zoals op iedere andere school. Straffen is nooit echt wenselijk maar soms wel nodig om kinderen iets duidelijk te maken. Hierin verschillen wij niet van andere scholen. Ook wij hebben een pestprotocol ed.

Hoe ervaren leerlingen de school?

Ons gevarieerde en geïntegreerd onderwijsaanbod heeft als gevolg dat leerlingen het leren leuk vinden en daardoor blijvend in ontwikkeling zijn. Kinderen die van de vrijeschool komen hebben geleerd om te zoeken naar de mogelijkheden en niet te struikelen over de onmogelijkheden.

Vrijeschoolkinderen worden vaak getypeerd als creatieve denkers, betrokken bij de school. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel vrijeschoolleerlingen leren leuk blijven vinden, ook aan het einde van de schooltijd.

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Rudolf Steinerschool Krimpen a/d IJssel