Leerlingondersteuning

Leerlingondersteuning

Elk kind maakt zijn of haar eigen ontwikkeling door. Deze ontwikkeling volgen wij nauwkeurig.

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Hoe dit wordt bereikt is geformuleerd in een zogenaamd ondersteuningsbeleid.

De intern begeleider bepaalt samen met de leerkrachten en het ondersteuningsteam welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. Hierbij krijgen de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling een gelijkwaardige aandacht.

Tijdige signalering en objectieve beoordeling van de ontwikkeling worden daarbij bevorderd door het leerlingvolgsysteem. Samen met de klassenleerkracht bespreekt de intern begeleider welke hulp het kind nodig heeft binnen en/of buiten de klas. Ouders worden op de hoogte gehouden van de onderwijsondersteuning die ingezet wordt.

Leerlingen die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben worden begeleid door interne vakspecialisten zoals de Remedial Teacher. Daarnaast kunnen ook externe partijen om extra ondersteuning worden gevraagd. Hierbij valt te denken aan: de schoolarts, ambulante begeleiders vanuit het speciaal onderwijs, jeugd gezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk e.d.

“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.”

Rudolf Steinerschool Krimpen a/d IJssel